SELEKTYWNA ZBIÓRKA,
SEGREGACJA I RECYKLING ODPADÓW

14. KONFERENCJA

REJESTRACJA

31 STYCZNIA - 2 LUTEGO 2023
CZĘSTOCHOWA I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH

Icon

POBIERZ INFORMACJE

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ

483

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA KONFERENCJI
W 2022 ROKU

IconIcon Icon Icon

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Dlaczego warto wziąć udział?

14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 31.01– 2.02.2023 r. w hotelu Arche w Częstochowie oraz online.

Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon konferencji w branży odpadowej. Ostatnie zmiany
w polskim prawie skłaniają do analizy systemu gospodarki odpadami i podjęcia działań w celu sprostania nowym wymaganiom. Podczas konferencji zostaną omówione najbardziej aktualne tematy związane z zachodzącymi w branży zmianami. Zaprezentujemy przykłady inwestycji godnych naśladowania i umożliwimy uczestnikom spotkanie się ze specjalistami i ekspertami. Trzeciego dnia konferencji odwiedzimy Zakład uzdatniania stłuczki szklanej w Lublińcu, w którym poddawana recyklingowi jest stłuczka szkła opakowaniowego, zbierana selektywnie w zielonych pojemnikach lub workach.

Najważniejsze, zaplanowane sesje podczas konferencji:

1. Ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
2. Jak zapewnić wysoką jakość i ekonomikę selektywnej zbiórki odpadów?
3. Rynek surowców z odpadów w Polsce - efektywność zagospodarowania i koszty
4. Selektywna zbiórka bioodpadów - kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku energii

Konferencja jest jedynym wydarzeniem w branży, które w tak kompleksowy sposób porusza tematykę selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
i spotkania w gronie ekspertów i praktyków już w styczniu 2023 r.

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

30 STYCZNIA

31 STYCZNIA

1 LUTEGO

2 LUTEGO

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne 10:00-17:00
- Kolacja bankietowa
w Hotelu Arche 20:00

- Obrady merytoryczne 10:00-16:00

- Atrakcje
- Kolacja w Folwarku Kamyk 19:00-22:00

Wyjazd studyjny

do Zakładu uzdatniania stłuczki szklanej
w Lublińcu 9:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

RADA PROGRAMOWA

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka
Dyrektor Programowy Konferencji

Andrzej Sobolak
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu biodpaów Biorecykling

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK,
ZUOK "Orli Staw"

Jacek Wodzisławski
Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Piotr Matuszewski
Abrys

Paulina Wolna
Abrys

Tomasz Szymkowiak
Abrys

Katarzyna Błachowicz
Klaster Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Przygotowanie merytoryczne części programu - panel dyskusyjny w dniu 1 lutego 2023 r.:

Krzysztof Kawczyński

Krajowa Izba Gospodarcza

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 31.01.2023
(WTOREK)

9:30

Otwarcie obrad konferencji

SESJA 1: RAMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI , SEGREGACJI
I RECYKLINGU ODPADÓW

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

9:40

Czas na wystąpienia wprowadzające

10:00

System ROP i system kaucyjny w Polsce - perspektywy wdrożenia dyrektyw UE w roku 2023

· wymagania wynikające z dyrektyw UE i potrzebne zmiany

· stan prac nad krajowymi aktami prawnymi dla nowego ROP i systemu kaucyjnego

· oczekiwania głównych interesariuszy systemu

· wstępna ocena skutków braku wdrożenia zmian wynikających z dyrektyw UE

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Icon

Zobacz Prelegenta

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji
i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem
i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych
i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński

10:20

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Maciej Kiełbus - partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista
w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.


Dr Krystian Ziemski
& Partners Kancelaria Prawna

Maciej Kiełbus

Referat będzie poświęcony:
- analizie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalających na kształtowanie gminnych (związkowych) systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- analizie najnowszego orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych dotyczących gminnych (związkowych) systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- analizie interpretacji ministerialnych dotyczących gminnych (związkowych) systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

10:40

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia opakowaniowego (PPWR)

Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Icon

Zobacz Prelegenta

Filip Piotrowski, członek Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, zaangażowany w projekty dotyczące zmian prawnych, wspierający samorządy i przedsiębiorstwa we wdrażaniu zasad zero waste. Jako członek zespołu tworzącego nowe kampanie społeczne i innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne, współpracuje z samorządami lokalnymi w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych. Zawodowo, w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, realizuje projekty związane
z różnorodnością społeczną, których istotnym elementem jest wykorzystanie danych związanych z systemem zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych.


Polskie Stowarzyszenie
Zero Waste

Filip Piotrowski

11:00

Nowe rozporządzenie opakowaniowe i jego wpływ na morfologię odpadów

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK


Icon

Zobacz Prelegenta

Magdalena Dziczek – absolwentka Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku zajmuje się gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli oraz współpracowała z Municipal Waste Europe. Dzięki tej współpracy aktywnie zaangażowała się w tworzenie założeń Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Reprezentowała MPO w Warszawa Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Peroduktów w Opakowaniach EKO-PAK, pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora Biura. Zaangażowana w prace EUROPEN, dzięki któremu aktywnie uczestniczy w tworzeniu unijnych regulacji odpadowych i opakowaniowych. Wspólnie z Nestle Polska i Pepsico Polska realizuje projekt ReFlex dedykowany sortowaniu i recyklingowi elastycznych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W swojej pracy i badaniach naukowych koncentruje się na doskonaleniu systemu gospodarki odpadami w Polsce, szczególnie w kontekście budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.


Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań
i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Magdalena Dziczek

11:10

Sprawozdanie na temat gospodarki odpadami komunalnymi i uzyskiwania poziomów recyklingu
w 2020 r.
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

11:30

Przerwa na kawę

SESJA 2: JAK ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ I EKONOMIKĘ SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW?

11:50

Jak wpływać na budowę efektywnego systemu zbiórki odpadów z punktu widzenia instalacji komunalnej?
Witosław Gibasiewcz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

Icon

Zobacz Prelegenta

Witosław Gibasiewicz – od 2017 roku Prezes Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, jednej z najnowocześniejszej instalacji zagospodarowania odpadów w Wielkopolsce. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Studium Podyplomowe: Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna. Od 30 lat związany z samorządem terytorialnym


Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o.
w Jarocinie

Witosław Gibasiewicz

12:10

Panel dyskusyjny
Obecne i przyszłe wyzwania dla systemów selektywnego zbierania i segregacji odpadów komunalnych

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys


Jak proponowane regulacje nowego systemu kaucyjno-depozytowego w Polsce wpłyną na koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, realizację poziomów recyklingu?

Konsekwencje i wyzwania dla systemów gminnych oraz sortowni nowego rozporządzenia
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Regulation on Packaging and Packaging Waste - PPWR).

Czy instalacja komunalna powinna aktywnie wpływać na wzrost strumienia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie trafiających do niej? Czy warto wychodzić przed szereg?

Efektywny system selektywnej zbiórki z punktu widzenia gminy, instalacji i recyklera.


Paneliści:

Witosław Gibasiewcz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Joanna Leoniewska-Gogola, Deloitte

Dorota Lew-Pilarska, Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Mariusz Piasecki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o


12:55

Zbiórka selektywna jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym – trendy rozwojowe w krajach skandynawskich

Anna Larsson, Reloop Europe

Icon

Zobacz Prelegenta

Anna Larsson jest specjalistką w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami, gdzie odpady są postrzegane jako cenny zasób dla procesów recyklingu, a także produkcji biogazu i kompostu.Anna ma szerokie doświadczenie w międzynarodowych przedsięwzięciach ukierunkowanych na efektywną zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych, a głównym celem jej projektów jest utrzymanie wartości surowców wtórnych w całym łańcuchu dostaw. W 2020 r. Anna Larsson została ekspertem UNDP doradzającym
w zakresie systemów kaucyjnych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Reloop Europe

Anna Larsson

13:05

Edukacja ekologiczna przez zabawę. Garbage Truck City Tycoon i inne doświadczenia EMKA S.A.

Małgorzata Rdest, EMKA S.A.

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Magister Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Mediów Społecznościowych w Zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim, businesswoman, dziennikarz sportowy, konferansjer oraz kierowca wyścigowy.


Swoją karierę wyścigową rozpoczęła w 2011 roku, zdobywając swój pierwszy tytuł Mistrza Polski w kartingu. Kolejne sezony wyścigowe spędziła w takich seriach, jak Formuła 4, VW Scirocco R-Cup, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany, GT4 European Series, W Series, czy też Alpine Europa Elf Cup. Prowadząca program “Auto Świat GO” oraz “Męska Strefa”, komentator w studio F1, ekspert programów motoryzacyjnych i gość przeglądów sportowych, ambasadorka programów PZM dedykowanych dla kobiet.


Pasję i wykształcenie połączyła pracując w FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) w latach 2020-2021 jako koordynator projektu FIA Kobiety w Motorsporcie. Aktywnie wspiera młode zawodniczki motorsportowe w ramach projektu FIA „Girls On Track”. Od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej rodzinnej firmy EMKA S.A., w listopadzie 2021 została wybrana na Wiceprezesa Zarządu. Skupiona na międzynarodowej ekspansji rodzinnego biznesu, w marcu 2022 roku otworzyła filię EMKA S.A. w Dubaju.


Ambasador wielu akcji społecznych popularyzujących bezpieczeństwo, ecodriving i ochronę środowiska - Anioł w Krakowie, FIA Smart Driving Challenge, Odpad zdasz, drzewko masz. Laureatka tytułu Sportowiec Ziemi Żyrardowskiej w 2019 roku, od lutego 2022 roku wspiera działania Fundacji Motoryzacja Dzieciom.


Na co dzień doświadczony marketer i project manager. W swoich codziennych obowiązkach wykorzystuje determinację i hart ducha, zdobyte podczas wielu wyścigów na torze. Wierzy, że filozofia małych kroczków ("baby steps") pozwala osiągnąć każdy cel, nawet ten z pozoru leżący poza jej możliwościami.


Opis wystąpienia:

Dobre nawyki, związane z segregowaniem odpadów i sprzątaniem otaczającej nas wirtualnej rzeczywistości w grze mogą mieć realne przełożenie na zachowania na co dzień: w domu, szkole, pracy – wszędzie. Jesteśmy przekonani, że Garbage Truck City Tycoon nie tylko sprawi graczom przyjemność, ale i przyczyni się do poprawy jakości życia każdego z nas.

EMKA S.A.

Małgorzata Rdest

13:20

PSZOK jako element gminnej gospodarki odpadami
Karol Kaliński, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Sieradz, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". Ekspert, praktyk
w dziedzinie gospodarki odpadami. Od 2010 roku pracownik związku międzygminnego prowadzącego Instalację Komunalną, obecnie na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin. Pomysłodawca i realizator sali edukacyjnej na terenie funkcjonującego zakładu. Przeprowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla około 9 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców. Współpracuje z Wydziałem Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadząc zajęcia dla studentów Ochrony środowiska z praktycznej gospodarki odpadami oraz technologii w ochronie środowiska (gospodarce odpadami).Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową
i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin. Autor koncepcji rozbudowy i modernizacji PSZOK


Opis wystąpienia:

Funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w aspektach prawnych. Praktyczne podejście do bieżącej obsługi PSZOK. Funkcjonowanie PSZOKów na przykładach gmin miejskich i wiejskich, porównanie strumieni odpadów zebranych w PSZOK, zestawienie rodzajów odpadów.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Karol Kaliński

13:40

Centrum recyklingu w Lublinie strategią na uzyskanie wyższych poziomów odzysku i recyklingu
Marcin Benbenek, Kom-Eko S.A.

Icon

Zobacz Prelegenta

Kom-Eko S.A.

Marcin Benbenek

14:00

Przerwa na lunch

15:00

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozliczenie mieszkańców od zużycia m3 wody
Łukasz Kot, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Łukasz Kot

Łukasz Kot - społecznik, rowerzysta, Radny Miasta Częstochowy VI,VII, VIII kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy VIII Kadencji. Społeczny konsultant ds. komunikacji pieszej i rowerowej w Częstochowie od roku 2014, Przewodniczący Zespołu CzęstoZielona od roku 2020.Zawodowo związany z gospodarką odpadami oraz utrzymaniem zieleni. Naczelnik Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie od roku 2020. Absolwent studiów MBA.

Prywatnie zakochany w górach, rowerach i triathlonie. W tym roku szykuje się do udziału w Ironman Barcelona.
Opis wystąpienia:


Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie Gminy Miasta Częstochowy:
- zróżnicowanie metod naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od rodzaju zabudowy;
- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami;
- korzyści płynące z powiązania opłaty śmieciowej ze zużyciem wody;
- wnioski i spostrzeżenia płynące z wdrożonych działań.

15:10

MB Recycling - profesjonalny partner w kompleksowym przetwarzaniu elektrycznych śmieci
Łukasz Chmal, MB Recycling

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

MB Recykling

Łukasz Chmal

Łukasz Chmal Dyrektor Handlowy MB Recycling.


Sprawny Menadżer, którego dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z handlem i sprzedażą zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Jego specjalność to współpraca z kluczowymi klientami na różnym szczeblu zarządzania oraz korporacjami i sieciami handlowymi o zasięgu globalnym. Absolwent kilku kierunków studiów na poziomie magisterskim, doktoranckim oraz Executive MBA. Interdyscyplinarność prelegenta implikuje sprawne działania w obszarze zmieniającej się sytuacji rynkowej. Łukasz posiada doświadczenie w branży odpadowej, w szczególności związanej z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na co dzień zarządza działem handlowym, współpracującym z klientami biznesowymi w zakresie przetwarzania ZSEE. Profesjonalizm, otwartość i relacyjność to jego niezaprzeczalne walory.
Opis wystąpienia:


Doświadczenie, wiedza, technologia – te 3 słowa idealnie opisują MB Recycling.
5 zakładów przetwarzania w Polsce i 1 w Ukrainie, ponad 14 lat doświadczenia na rynku, najnowsze technologie i instalacje, własna flota samochodowa i bazy przeładunkowe oraz autorski, ogólnopolski projekt zbierania zużytego sprzętu „Elektryczne Śmieci”. To tylko kilka, z licznych przewag konkurencyjnych, o których opowie Dyrektor Handlowy. To co najważniejsze, to partnerstwo we współpracy z klientem, kompleksowa oferta przetwarzania każdego rodzaju elektrycznych śmieci i zespół doświadczonych ludzi.

15:20

Rola związków międzygminnych w rozwoju selektywnej zbiórki
Arkadiusz Pypłacz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Arkadiusz Pypłacz - Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin od 24.03.2022r. oraz Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie
od 27.05.2020r.Wykształcenie górnicze, ekonomiczne i pedagogiczne. Nauczyciel przez 9 lat, następnie zatrudniony przez 20 lat w korporacji (grupie kapitałowej) na różnych stanowiskach, głównie w obszarze organizacji, nadzoru właścicielskiego i energetyki. Od czerwca 2020 aktywność
w samorządzie gminnym w branży odpadowej oraz wodno- kanalizacyjnej.


Opis wystąpienia:

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawy funkcjonowania związków międzygminnych w Polsce oraz działalność OSKZG jako reprezentanta znacznej ilości związków międzygminnych. Omówiona zostanie specyfika organizacji gospodarki odpadami komunalnymi przez związki międzygminne, jej wady i zalety, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez związki międzygminne, a także perspektywy jej rozwoju.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Arkadiusz Pypłacz

15:40

Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) w praktyce: pojemnik czy worek, nowy czy używany, zakup, a może dzierżawa?

Paweł Koprowski, PHU Impex

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Paweł Koprowski - od lat wspiera samorządy w realizacji zadań i obowiązków z zakresu nieczystości ciekłych i gospodarki odpadami. Posiada doświadczenie samorządowe – w latach 2014-2018 pełnił funkcję wójta Gminy Kraszewice w Wielkopolsce.


Opis wystąpienia:

Optymalizacja kosztów w postępowaniach przetargowych na odbiór odpadów związanych z opcją wyposażenia mieszkańców w pojemniki
na selektywną zbiórkę. Przewagi gromadzenia odpadów w pojemnikach,
a nie w workach oraz formuły dzierżawy nad zakupem. Realizacja ważnych elementów związanych z GOZ, a wynikających z wykorzystywania pojemników używanych.

PHU Impex

Paweł Koprowski

15:50

Publiczne kampanie edukacyjne
Jędrzej Kubeł, Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia


Absolwent kierunku Inżynierii Środowiska. Od 2018 roku pracownik Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A.. Specjalista ds. Recyklingu, zajmujący się tematyką dokumentów potwierdzających recykling (DPR). W codziennej pracy utrzymuje kontakt zarówno z wytwórcami odpadów, firmami zbierającymi jak i recyklerami odpadów opakowaniowych. Uczestniczy w przeprowadzaniu innowacyjnych publicznych kampanii edukacyjnych dla różnych grup docelowych.


Opis wystąpienia:

Innowacyjne metody prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej o selektywnej zbiórce odpadów z uwzględnieniem różnych grup docelowych. Przegląd wybranych przykładów Publicznych Kampanii Edukacyjnych firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Jędrzej Kubeł

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań

16:00

Jakość selektywnej zbiórki odpadów, a jej wpływ na poziomy recyklingu

Mariusz Piasecki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o.

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia


Opis wystąpienia:

Prelegent poruszy temat zbiórki odpadów i jej konieczny zakres w kontekście możliwości technicznych instalacji oraz wpływ zanieczyszczeń na ostateczny poziom. Przedstawi kluczowy wpływ zbiórki i przetwarzania bioodpadów na poziom recyklingu w instalacji i gminie.
W kontekście zbiórki wyliczy koszty i korzyści korzystania z worków lub
z pojemników w tym koszty zanieczyszczeń i ich wpływ na przyszły recykling.

Mariusz Piasecki

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o.

16:20

Doświadczenia w selektywnej zbiórce odpadów
Dorota Lew-Pilarska, Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

W samorządzie od 1998 roku. Burmistrz Gminy Czempiń w latach 2002-2014; współzałożyciel Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu i od jego powstania w 2004 roku do dziś nieprzerwanie Przewodnicząca Zarządu Związku. Jednocześnie Radna Powiatu Kościańskiego i członek Zarządu Powiatu Kościańskiego.


Opis wystąpienia:

Doświadczenia Związku Międzygminnego - Selekt w Czempiniu
w selektywnej zbiórce odpadów. Chcę się podzielić naszymi doświadczeniami, wynikami w selektywnej zbiórce oraz podejmowanymi działaniami powodującymi zwiększenie efektów naszej pracy.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

Dorota Lew-Pilarska

16:40

Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

20:00

Uroczysta kolacja bankietowa w Hotelu Arche

DRUGI DZIEŃ OBRAD 1.02.2023
(ŚRODA)

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA 3: RYNEK SUROWCÓW Z ODPADÓW W POLSCE - EFEKTYWNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA
I KOSZTY

10:00

Osiąganie wymaganych poziomów recyklingu - wystąpienie wprowadzające
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

Icon

Zobacz Prelegenta

dr inż. Emilia den Boer – adiunkt w Zakładzie Technologii Odpadów
i Remediacji Gruntów, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w zakresie technologii zagospodarowania odpadów komunalnych, planowania i oceny systemów gospodarki odpadami, badania odpadów, oceny i optymalizacji technologii przetwarzania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia. Prowadzi działalność dydaktyczną, realizuje projekty badawcze oraz oferuje doradztwo dla administracji publicznej, samorządów, zakładów przetwarzania odpadów, inwestorów i innych podmiotów, w zakresie koncepcji i optymalizacji technologii zagospodarowania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami. Jest autorem i współautorem ponad 210 naukowych i branżowych publikacji i raportów.

Politechnika Wrocławska

dr inż. Emilia den Boer

10:20

Jakie tajemnice kryją sprawozdania gmin w systemie BDO?
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

dr inż. Barbara Kozłowska pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest specjalistą ds. gospodarki odpadami, ekspertem Rady RIPOK. Jest autorem licznych publikacji, opracowań, opinii, projektów, prac i ekspertyz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi, szczególnie w zakresie rozwiązań systemowych. Jest członkiem Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Jest pomysłodawcą, organizatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi. W roku 2015 otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznaną przez Ministra Środowiska.


Opis wystąpienia:
Gminy są zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie składają właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca roku następującego po okresie ujętym w sprawozdaniu. Na podstawie informacji złożonych przez wszystkie gminy województwa łódzkiego przedstawione zostaną różne „praktyki” stosowane przez gminy. Działania te często uniemożliwiają prawidłową ocenę ilości wytwarzanych odpadów w danej grupie.


Politechnika Łódzka

dr inż. Barbara Kozłowska

10:40

Kierunki rozwoju automatycznych procesów sortowania odpadów zbieranych selektywnie w kontekście zmieniających się uwarunkowań rynkowych
Michał Bula, TOMRA

Icon

Zobacz Prelegenta

TOMRA

Michał Bula

Michał Bula, Area Sales Manager w firmie TOMRA Sorting Sp. z o.o. posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zakresie realizacji wielu nowatorskich projektów, związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych jak i metali
w Polsce, krajach nadbałtyckich, Czech oraz Słowacji.

10:55

Ekoprojektowanie opakowań jako praktyczne narzędzie wdrażania ROP w Polsce
Marta Krawczyk, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

Marta Krawczyk

Od 10 lat pracuje w Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol SA. Ekspert od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Ekspertka programu Climate Leadership UNEP Grid. Absolwentka ochrony środowiska na UAM i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Gościnnie wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. Prezes stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000.


Opis wystąpienia:

„Ekoprojektowanie opakowań i selektywna zbiórka – ROP w praktyce.”


Do realizacji celów recyklingu zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla gmin, niezbędne są działania związane z ekoprojektowaniem opakowań, ale kluczowa zawsze będzie selektywna zbiórka odpadów przez konsumenta oraz działania po stronie sortowni i recyklera. Producenci stoją przed dylematami związanymi ze zmianą opakowań, jednak nie mając pewności czy to pomoże w maksymalizacji ich recyklingu. Podczas prezentacji przekażemy nasze doświadczenia pracy z producentami oraz czym jest projektowanie dla recyklingu, jakie rodzi wyzwania oraz o niezbędnej roli zbiórki selektywnej.

11:05

Recykling szkła w Polsce - jak możemy zebrać 90% opakowań?

Piotr Kardaś, Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

Icon

Zobacz Prelegenta

Piotr Kardaś - Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Pracę dla branży szklarskiej rozpoczął ponad piętnaście lat temu – od kierowania projektami promocji recyklingu i edukacji w Forum Opakowań Szklanych.
Od tej pory nieprzerwanie zajmuje się zawodowo m.in. tematyką odpadową
i innymi obszarami zrównoważonego rozwoju w przemyśle szklarskim.

Autor i współautor publikacji z zakresu ochrony środowiska w przemyśle, recyklingu i ekoprojektowania opakowań. Uczestniczy w pracach grup roboczych i komitetów europejskich federacji szklarskich Glass Alliance Europe, FEVE i Glass for Europe. Członek zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

Piotr Kardaś

11:15

Selektywne zbieranie, przygotowanie do recyklingu i zagospodarowanie opakowań aluminiowych
Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Icon

Zobacz Prelegenta

Jacek Wodzisławski - od 1997 r w Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z czego ponad 10 lat na stanowisku - Prezes Zarządu. Ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji różnych projektów oraz badań gospodarowania odpadami. Inicjator i współautor wielu analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadów opakowaniowych a szczególnie wykonanych z metalicznego gilu. Dobrze zorientowany w kwestiach środowiskowych, szczególnie związanych
z edukacją recyklingową. Współpracownik Krajowej Izby Gospodarczej. Członek - współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

Jacek Wodzisławski

11:30

Kartony do płynnej żywności - jak osiągnąć wysokie poziomy zbiórki i recyklingu
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

Icon

Zobacz Prelegenta

Łukasz Sosnowski: prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux. Prezes Fundacji ProKarton zajmującej się edukacją ekologiczną i promowaniem kartonów do płynnej żywności. Założyciel firmy doradczej GOZ WORLD zajmującej się doradztwem w zakresie wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w polskich realiach gospodarczych. Wcześniej, przez wiele lat związany z administracją rządową, koordynator tworzenia strategicznych ram wdrażania GOZ w Polsce, autor regulacji dot. czystego powietrza oraz gospodarki odpadami.

Fundacja ProKarton

Łukasz Sosnowski

11:40

Przerwa na kawę

12:00

Co oznacza propozycja PPWR dla recyklingu tworzyw sztucznych?
Radosław Domagała, Plastics Europe Polska

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Ekspert w zakresie ochrony środowiska i zarządzania. Pełniąc rolę Sustainability Managera w Plastics Europe Polska, zajmuje się zagadnieniami i inicjatywami fundacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz cyrkularności tworzyw sztucznych. Doświadczenie zdobywał przy realizacji dużych projektów inwestycyjnych i doradczych w sektorze prywatnym jak
i publicznym. Przez 10 lat związany był z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programem LIFE, gdzie wspierał rozwój oraz realizację innowacyjnych projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich. Zaangażowany był również w stworzenie krajowego systemu współfinansowania dla tych projektów. Entuzjasta myślenia systemowego oraz działania zespołowego.


Opis wystąpienia:

Nowy projekt rozporządzenia unijnego w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) obok innych regulacji prawnych, takich jak dyrektywa SUP, stawia przed branżą tworzywową szereg ambitnych wyzwań. Dotyczą one m.in. osiągnięcia wyznaczonych poziomów recyklingu oraz zawartości recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Czego potrzebujemy, aby im sprostać i efektywnie budować cyrkularny sektor tworzyw sztucznych? Rozwój najnowszych technologii recyklingu mechanicznego, upowszechnienie recyklingu chemicznego, doprecyzowania legislacyjne w zakresie obliczania wymaganych poziomów z wykorzystaniem bilansu masy, a przed wszystkim szeroka współpraca w całym łańcuch wartości to obecnie najważniejsze elementy skutecznej transformacji.


Plastics Europe Polska

Radosław Domagała

12:10

Przyszłość selektywnej zbiórki szkła

Damian Korczewski, Sibelco Green Solutions Poland

Icon

Zobacz Prelegenta

Damian Korczewski, Dyrektor ds. jakości, Sibelco Green Solutions Poland S.A. Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i recyklingu szkła w Sibelco. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami.

Ekspert w zakresie BDO. Od ponad 20 lat związany z branżą recyklingu.

Sibelco Green Solutions Poland S.A.

Damian Korczewski

12:20

Potencjał surowca szklanego w kontekście analizy rynku jednorazowych opakowań
szklanych w Polsce

Joanna Leoniewska-Gogola, Jacek Pietrzyk, Deloitte

Icon

Zobacz Prelegentów i opis wystąpienia

Joanna Leoniewska-Gogola – liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej, DeloitteW zespole Sustainability & Economics zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego oraz prywatnego w obszarze circular economy oraz w kierunku znalezienia linku pomiędzy efektywnym ekonomicznie a ekologicznie gospodarowaniu odpadami.Doradza przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do polityk krajowych oraz UE, badając wpływ ich działalności na środowisko. Specjalizuje się w tworzeniu zrównoważonych, cyrkularnych modeli biznesowych, strategii transpozycji w kierunku GOZ oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie oraz monitorowanie wdrożonych działań. Współpracuje również w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Business Centre Club oraz Krajowa Izba Gospodarcza.dr inż. Jacek Pietrzyk - starszy konsultant, Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe. Zajmuje się tematyką ograniczania powstawania odpadów w procesach produkcyjnych i dystrybucyjnych. Współpracuje z sektorem samorządowym analizując wypełnianie przez gminy obowiązków nałożonych na nie przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę o odpadach. Tworzy wraz z zespołem strategie zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach i samorządach. Po godzinach od 14 lat organizuje kampanie edukacyjne obejmujące wszystkie komponenty środowiska.
Opis wystąpienia:

Autorzy raportu o zasadności włączenia w system kaucyjny jednorazowych butelek szklanych przybliżą uczestnikom konferencji główne wnioski dotyczące branży opakowań szklanych. Omówią za i przeciw poszczególnym sposobom zbierania odpadów szklanych. Przedstawią obecnie ponoszone przez gminy koszty. Wskażą wybrane rekomendacje, których wdrożenie mogłoby poprawić sytuację bez oczekiwania na ustawowe regulacje. Praktyczne spojrzenie na prezentowane w raporcie liczby, pozwoli słuchaczom zrewidować zasadność swoich działań w odniesieniu do każdego z wymienionych w raporcie interesariuszy.

Deloitte

Joanna Leoniewska-Gogola

Jacek Pietrzyk

Deloitte

12:30

Recykling papieru - ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, wody oraz energii. Jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu?
Katarzyna Godlewska, Stowarzyszenie Papierników Polskich

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Katarzyna Godlewska – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek: Technologia Chemiczna w zakresie technologii celulozy, papieru i poligrafii. Następnie po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej uzyskała tytułu doktora nauk technicznych. Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora biura. Ponad to od 2008 r. reprezentuje Stowarzyszenie w Komitecie ds. Recyklingu działającego w ramach Europejskiej Konfederacji Producentów Papieru (CEPI), członek reprezentant SPP w PKN/KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów, członek grupy roboczej zajmującej się tłumaczeniem norm branżowych, członek Grupy roboczej CEN zajmujących się kwestiami związanymi z makulaturą, przedstawiciel SPP w Komisji Naukowo-Technicznej FSNT-NOT ds. Ochrony Środowiska, Członek polskiej delegacji ekspertów współtworzących Konkluzje BAT dla branży celulozowo – papierniczej.

Opis wystąpienia:

Papier to wyrób naturalny wytwarzany z odnawialnych surowców. Posiada on możliwość elastycznego modelowania właściwości od bibułki tissue, do papierów graficznych czy tez papierów opakowaniowych. Makulatura jest jednym z podstawowych surowców do produkcji papieru i tektury.

W gospodarce cyrkularnej istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowiec. Ich wysoka jakość oraz odpowiednia ilość może mieć niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw i stwarzania przewag konkurencyjnych, wynikających z obniżenia ceny pozyskania materiałów oraz zredukowania kosztów ich transportu.


Jednym z priorytetowych wymienianym w pakiecie „gospodarki cyrkulranej” strumieni odpadów, które są cennym surowcem wtórnym jest papier i tektura z odzysku czyli makulatura.


W projekcie nowej Ramowej Dyrektywy Odpadowej wyraźnie zaznaczono, że ”Wywiązanie się z obowiązku utworzenia systemów selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w państwach członkowskich.”

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Katarzyna Godlewska

12:40

Przetwarzanie zużytego sprzętu chłodniczego w firmie Biosystem SA
Michał Buczak, Biosystem

Icon

Zobacz opis wystąpienia

Opis wystąpienia:

Zużyty sprzęt chłodniczy należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Niewłaściwie zagospodarowywany może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego. Przegląd prawidłowego procesu przetwarzania zużytych lodówek i zamrażarek na przykładzie działalności Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie, należącego do Grupy Biosystem.

12:50

Ludzka twarz gospodarki odpadowej według Lobo Recykling
Szymon Ciecieląg, Lobo Recykling

Icon

Zobacz Prelegenta

Prezes zarządu Lobo Recykling sp. z o.o.

• Absolwent Politechniki Radomskiej oraz KUL-u.

• Od 17 lat związany z Lobo Recykling.

• Z praktyki specjalista ds. gospodarki odpadami, z wykształcenia nauczyciel,

• Bierze czynny udział w procesie kształtowaniu pracowników: od juniora, aż do specjalisty, co daje mu wielką satysfakcję.

• Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

• Ceni efektywne wykorzystywanie czasu oraz pracę w przyjaznej atmosferze.

• Spełniony mąż i ojciec czwórki dzieci.

• Członek zarządu Fundacji follow Me.

Lobo Recykling

Szymon Ciecieląg

13:00

Panel dyskusyjny
Kierunki i możliwości rozwoju recyklingu w Polsce

Prowadząca: Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy


Icon

Zobacz Prowadzącą panel dyskusyjny

Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o. o., spółki koordynującej działania klastra. (od 2018 r.) Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego
(od 2019 r.) Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki
o obiegu zamkniętym, a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Przez przeszło 10 lat prowadziła czasopismo o tematyce recyklingu, a następnie zagadnieniach związanych
z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jako członek jury, brała udział
w konkursach o tematyce związanej z ograniczaniem marnowania żywności, recyklingiem, edukacją ekologiczną, jak i gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz tematyki związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym, a w szczególności recyklingiem, bliskie są jej działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje lub występuje jako prelegent
w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Katarzyna Błachowicz


Paneliści:

-Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
- Damian Korczewski, Sibelco Green Solutions Poland
- Andrzej Kubik, REPLAS Recycling Plastics
- Anna Sapota, TOMRA
- Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton
- Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

SESJA 4: SELEKTYWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW - KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA POZIOMÓW RECYKLINGU I ODZYSKU ENERGII

13:45

What if…? Nie zbieramy selektywnie bio?

Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Icon

Zobacz Prelegenta

Ekspert, teoretyk i doświadczony praktyk odpadowy. Od 2012 do 2016 kierował i rozbudował jedną z najnowocześniejszych instalacji odpadowych. Tam też powstałapierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna instalacja do fermentacji bioodpadów z odpadów komunalnych. W kolejnych latach jako niezależny ekspert opracował koncepcje dla różnych zakładów biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2019 roku w zarządzie miejskiej spółki Ekosystem zarządzającej gospodarką odpadami we Wrocławiu, gdzie opracowuje i wdraża strategię odpadową dla miasta Wrocławia. Aktywnie uczestniczy w imieniu Wrocławia w pracach Komisji Odpadowej Unii Metropoli Polskiej. Współzałożyciel i od początku istnienia Prezes Stowarzyszenia Biorecykling. Popularny wykładowca, chętnie publikowany w czasopismach branżowych felietonista oraz autor specjalistycznych artykułów na temat bioodpadów i oraz istotnych problemów odpadowych.

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Andrzej Sobolak

14:05

Wymagania dla systemów zbiórki odpadów bio z punktu widzenia instalacji fermentacji
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

Icon

Zobacz Prelegenta

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej
z zakresu gospodarki odpadami.

Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

Piotr Szewczyk

14:25

Rynek opakowań z biotworzyw, w tym biodegradowalnych – bariery dla systemy zbiórki
i recyklingu? Czy zawsze są przyjazne dla środowiska?
Certyfikacja i oznakowanie opakowań. Kierunek wytyczony przez KE w rozporządzeniu
o ecodesign
Wojciech Pawlikowski, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling,
Noweko Sp. z o.o.

Icon

Zobacz Prelegenta

Wojciech Pawlikowski: od 2000 r. związany z przemysłem petrochemicznym. Prezes Zarządu Noweko Sp. z o.o. W branży tworzyw sztucznych od 2004 roku. Były pracownik AGH. Częsty prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych w tym jako reprezentant Polskiej Izby Opakowań w Ministerstwie Środowiska. Wykładowca, autor publikacji. Członek licznych organizacji związanych z branżą tworzyw sztucznych, opakowań i recyklingu. Od 2014 roku doradza w certyfikacji surowców i wyrobów biopochodnych lub biodegradowalnych. Wydawca polskiej edycji Bioplastics Magazine.

Noweko

Wojeciech Pawlikowski

14:45

Zakończenie drugiego dnia obrad konferencji

14:55

Przerwa na lunch

16:30

Czas na atrakcje dla uczestników konferencji

19:00

Kolacja w Folwarku Kamyk

21:00-22:00

Powrót do hotelu

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 2.02.2023 DO
ZAKŁADU UZDATNIANIA STŁUCZKI SZKLANEJ SIBELCO W LUBLIŃCU

O zakładzie uzdatniania stłuczki szklanej Sibelco Green Solutions Poland (Krynicki Recykling S.A.)

Zakład uzdatniania stłuczki szklanej
w Lublińcu rozpoczął działalność w 2014 roku, stając się pierwszą inwestycją oddaną do użytku na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu. Na owe czasy był to najnowocześniejszy zakład tego typu
w Europie, ale i obecnie znajduje się on
w czołówce, jeśli chodzi o wydajność i jakość produkowanego granulatu.

W Lublińcu poddawana recyklingowi jest stłuczka szkła opakowaniowego, zbierana selektywnie w zielonych pojemnikach lub workach.

Ostatecznym odbiorcą produktów z Lublińca,
są huty szkła, których wymagania jakościowe
są bardzo wysokie. Nikt nie chciałby pić wody
z popękanej butelki zawierającej zatopiony
w szkle kamień lub kawałek cegły.

Dlatego przetwarzana stłuczka, która zawiera około 5% zanieczyszczeń, dzięki zaawansowanym technologiom jest dokładnie oczyszczana.

W wyniku procesu powstaje wysokiej jakości produkt zawierający nie więcej niż 0,002% zanieczyszczeń nieorganicznych.

9:00

Zbiórka przed hotelem Arche dla osób podróżujących autokarem

9:05

Przejazd do Zakładu uzdatniania stłuczki szklanej Sibelco (Krynicki Recykling S.A.) w Lublińcu (Klonowa 58, 42-700 Lubliniec)

10:00-12:00

Zwiedzanie Zakładu zakończone poczęstunkiem

13:00

Powrót do hotelu Arche w Częstochowie

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 31.01-1.02.2023 r. (31.01.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 1.02.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 2.02.2023 r.
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Hotel Arche
w Częstochowie

Oleńki 20, 42-200 Częstochowa

Czterogwiazdkowy, komfortowy obiekt, położony tuż obok Jasnej Góry. We foyer Goście mogą podziwiać wystawę obrazów Tomasza Lubaszki, zaś w pokojach
i korytarzach dzieła przedstawiające niezapomniane krajobrazy i atrakcje Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 308 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 357 zł brutto za dobę

Rezerwacja na hasło ABRYS:

+48 53 03 88 477
rezerwacja@hotelczestochowa.comUWAGA! Brak wolnych pokoi w Hotelu Arche.

Zachęcamy do rezerwacji apartamentów położonych w pobliżu hotelu.


Dodatkowe zakwaterowanie:

Hotel Mercure Częstochowa Centrum***

ul. Ks. J. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa

https://patriaczestochowa.pl/

Telefon: +48 34 3603 100
e-mail: h3403@accor.com30.01.23 – cena za pokój 1-2 os. - 359 PLN
31.01.23 – cena za pokój 1-2 os. - 359 PLN
01.02.23 – cena za pokój 1-2 os. - 319 PLN
Śniadanie dodatkowo płatne 59 PLN od osoby.
Parking 35 PLN za dobę/ sam. osob.

KOLACJA W FOLWARKU
KAMYK 1.02.2023


Na drugą kolację w ramach konferencji zabierzemy Państwa do Folwarku Kamyk, położonego w miejscowości Kamyk koło Częstochowy nad rzeką Kocianką. To miejsce dla smakoszy idei slow-food, lubiących wypoczynek i oddech od miejskiego zgiełku. Właściciele folwarku wierzą że zdrowe, powoli przyrządzane posiłki są najlepsze.

Na terenie Folwarku z jednej z chatek dochodzi wspaniały zapach świeżo palonej kawy - znajduje się tutaj palarnia kawy. Można spróbować wyjątkowych ziaren sprowadzanych z różnych stron świata, wybieranych przez certyfikowanego Q Gradera. Palarnia Kawy to mini laboratorium, gdzie będzie można zobaczyć cały proces pracy z kawowym ziarnem od wypalania w małym, tradycyjnym piecu, przez tworzenie mieszanek (tak zwanych blendów) po zaparzanie. W Folwarku jest także źródło czystej, pitnej wody. Tą wodą zasilane są strumyki i stawy, które są częściowo zarybione, i w których występują różne okazy roślinności wodnej.ABRYSÓWKA
30.01.2023 r. 20:00-24:00

Poznajmy się! :)

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją.

Abrysówka to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Częstochowy dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie.

Mile widziane regionalne przekąski i napoje.
KONKURS STRZELECKI
31.01.2023 r. podczas bankietu

Sprzątnij śmiecia jednym strzałem!


W segregowaniu nie chodzi o to, by wrzucać odpady do jakichś pojemników. Chodzi o to, by wrzucać je do właściwych pojemników. Natomiast w strzelaniu nie chodzi o to, by pociągać za spust.

Chodzi o to, aby trafiać w cel.

A co powstanie z połączenia tych dwóch profesji?

Pierwszy first person shooter w realiach selektywnej zbiórki odpadów. Chybiona decyzja? Czy chybiony strzał? W obu przypadkach przegrywasz... Celując, decydujesz. Trafiając, segregujesz. Rewolwerowcy straszyli na Dzikim Zachodzie, nam niestraszne dzikie wysypiska.Zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w konkursie Selektywny strzelec w dniu 31.01.2023 r.

EKOKOSMETYKI
PRZYGOTUJ JE Z NAMI PODCZAS WARSZTATÓW 1.02.2023, 16:00

Warsztaty Ekokosmetyki opierają się na idei zero waste - w ich trakcie pokażemy jak można stworzyć własnoręcznie kosmetyki z produktów, które każdy z nas ma w swoim domu.


Do ich wykonania będziemy używać m.in. suszonych ziół, soli, miodu, cukru, herbat oraz olejków eterycznych. A jako opakowania będą nam służyć szklane słoiki, które można wykorzystywać ponownie, za każdym razem gdy produkt się skończy.


Warsztaty poprowadzi Kinga Potocka, z Działu Edukacji Ekologicznej Abrys


PATRONI
I PARTNERZY
KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

SKONTAKUJ SIĘ
Z NAMI

Załoga Abrys jest do Twojej dyspozycji

Napisz do mnie

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager współkoordynator

Kontakt w sprawie zgłoszenia na konferencję

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon